Skralderum

Beboere i opgang 41-51 skal aflevere dagrenovation i skralderum 1 ved nr. 45,

Beboere i opgang 53-63 skal aflevere dagrenovation i skralderum 2 ved nr. 53,

Beboere i opgang 65-73 skal aflevere dagrenovation i skralderum 3 ved nr. 73,

Beboere i opgang 75-85 skal aflevere dagrenovation i skralderum 4 ved nr. 81.

 

Affaldshåndtering

Der er 4 skralderum i gården til husholdningsaffald. Affaldsposer fås hos viceværten. Skralderummene bør primært benyttes i tidsrummet 7-22 i hverdage og 7-23 i weekender.

Almindeligt affald skal i lukkede poser og anbringes i en ledig container i affaldsrummene. Papir, glas og batterier skal i de opstillede containere ved indkørslen til p-pladsen. Poser til husholdningsaffald udleveres hos viceværten i kontortiden.

Affald skal sorteres efter de opsatte anvisninger og placeres i de opstillede containere. Almindelig dagrenovation (restaffald) skal i lukkede poser anbringes i en ledig container i affaldsrummene.

Låget til den enkelte container skal kunne lukkes helt efter affaldet er lagt i containeren for at undgå lugtgener for beboerne.

Poser til dagrenovation (restaffald) udleveres af viceværten.

Miljøstation

Alle har fået tilsendt en brochure fra Lyngby-Taarbæk forsyningen, der meget fint beskriver hvordan affaldet skal sorteres. Alle bedes læse dette materiale grundigt igennem. 

Miljøstationen er til genanvendelse af materialer og derfor skal metal, glas og plastik altid være skyllet for madrester.
Restaffald er det, der kommer fra køkkenet og ikke kan skylles og sorteres i pap, papir, metal, glas eller plastik skal stadig smides ud i containerne i affaldsrummene.

Miljøstationen er ikke til storskrald (møbler, elektronik, byggeaffald m.m) og alt dette skal fortsat afleveres på Genbrugspladsen på Firskovvej.

Hvis man ønsker at benytte sig af den beskrevne sorteringspose, skal man sende en SMS eller Mail til viceværtenHerefter vil den blive lagt i jeres postkasse.

Er du i tvivl, så se på www.visortereogså.dk eller spørg viceværten.

Genbrugsplads

Større affald skal afleveres på kommunens genbrugsplads (Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby). Der må ikke stilles affald i opgang eller i kælderen.

Ligeledes skal affald fra bygningsarbejder og større husholdningsaffald afleveres på kommunens genbrugsplads (Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby). Der må ikke stilles affald i opgange eller på fællesarealer i kælderen.

English

There are 4 garbage rooms in the building for domestic waste. Waste bags can be had from the janitor. The garbage rooms should primarily be used between 7-22 in weekdays and 7-23 in weekends. Paper, batteries and glass are to be thrown in the black containers in the yard.

Waste must be sorted according to the instructions set and placed in the containers set up.

Ordinary domestic waste (residual waste) must be placed in closed bags in an empty container in the garbage rooms.

Residents in stairs 41-51 must hand in domestic waste in garbage room 1 at stair 45.

Residents in stairs 53-63 must hand in domestic waste in garbage room 2 at stair 53.

Residents in stairs 65-73 must hand in domestic waste in garbage room 3 at stair 73,

Residents in stairs 75-85 must hand in domestic waste in garbage room 4 at stair. 81.

The lid of the individual container must be able to close completely after the garbage bag has been deposited in the container to avoid odors for the residents.

Plastic bags for residual waste are handed over by the caretaker.

Waste from construction works and larger domestic waste must be delivered to the municipal recycling site (Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby). Waste must not be placed in the stairs or in common areas in the basement.

 

The recycle waste-station

Everyone has received a brochure from Lyngby-Taarbæk supply that describes very well how the waste should be sorted. Everyone should read this material carefully. 

The recycle waste-station is for recycling materials and why metal, glass and plastic should always be rinsed for food waste.

Residual waste is what comes from the kitchen and cannot be rinsed and sorted into cardboard, paper, metal, glass or plastic still must be thrown out in the containers in the waste compartments.

The recycle waste-station is not for large waste (furniture, electronics, construction materials etc.) and all this must continue to be handed in at the Recycling Station on Firskovvej.

If you wish to use the described sorting bag, you must send an SMS or Mail to the caretaker at 6017 5240 or bakkegaarden@alproc.dk. After that, will it be placed in your mailbox.

If any doubt, look at www.visortereogså.dk or ask the caretaker.How to sort your waste (PDF)