Udskiftning af Entrédør

Ved udskiftning af døre mellem opgang og lejlighed skal disse opfylde følgende krav:

 • Brandklassificering minimum BD30
 • Dørfarve mod opgang: Hvid dør og karm i farven NCS S 0502 Y eller RAL 9010 afhængig af leverandør. Dette skulle være ”standardfarve” hos de fleste leverandører og dermed ”billigst”.
 • Indfatninger mod trappe: NCS S4000N, glans 25
 • Overflade dørblad mod lejlighed: Valgfri
 • Karm mod lejlighed: Valgfri
 • Det bør overvejes, om en dør med klassificeringen BD30/35dB skal anvendes for at opnå en væsentlig reduktion af støj fra opgang.

Entrédøre i E/F Bakkegården

Efterfølgende er samlet for at give et grundlag for beslutning om, hvilke specifikationer, der skal opfyldes ved udskiftning af entrédøre.

Bygningsreglement (BR18)

BR18 §2 : Bygningsreglementet finder anvendelse ved følgende typer af byggearbejder:

stk.6. Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbrugeti bygningen.

BR18 §5 : Følgende typer af byggearbejderskal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

stk4. Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikkeændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen.

Da udskiftningen er almindelig vedligeholdelse (ikke et byggearbejde) for den enkelte lejlighed, stilles ingen krav til døren i bygningsreglementet.

Almindelig sund fornuft kræver dog, at dørens egenskaber i hvert fald ikke bliver ringere end for den oprindelig monterede dør. Disse er antageligt på et tidspunkt omkring 1980 blevet “brandsikret” i form af finerplader på inder- og yderside, samt fjederlukkende brevindkast. Alternativt kan ændringerne være sket i forbindelse med overgangen fra lejeboliger til ejerboliger.

Brandforhold

Bakkegården er opbygget i blokke, hvor brandspredning mellem blokkene over kælderniveau begrænses af murede vægge, der sandsynligvis svarer til BD60. Der er sammenhæng mellem flere blokkes kældre, så regulære brandceller (BS60) synes ud fra de original tegninger med senere ændringer at være i alt 7, nemlig:

 1. 41 + 43 + 45 + 47,
 2. 49 + 51 + 53 + 55
 3. 57
 4. 59 + 61 + 63
 5. 65 + 67 + 69
 6. 71 + 73 + 75 + 77
 7. 79 + 81 + 83 + 85

Brandsektioneringen er selvfølgelig udført efter regler gældende på opførelsestidspunktet, og det er mere end 70 år siden. I forbindelse med indretning af varmecentralen er der ligeledes ændret i sektioneringen omkring opgang 57 + 59. I dag er kravene til opdeling i brandceller og brandsektioner nok noget strengere.

Ved udskiftning af entrédøre bør minimumskravet være BD30 (branddrøj 30 minutter), primært for at holde en eventuel brand i den lejlighed, hvor den mest sandsynligt vil opstå. Der er væsentlig mindre risici for brand i opgangen.

I øvrigt skal det bemærkes, at der under dørtrin i entrédør ikke er lukket helt til mod opgangen. Her vil der kunne ventileres dels almindelig luft, dels røg og ild i forbindelse med en brand. Karmens bundstykke hviler på gulvbrædderne, både i entréen og i opgangen.

I øvrigt bør vi nok overveje ved lejlighed at skifte dørene fra opgange til kældergange til BD30 døre, så eventuel brand i kælderrum ikke spreder sig alt for hurtigt til opgangen. Anslået dagspris 200.000-250.000 kr.

Udseende

Overfladen på de nuværende døre er “lys eg” som “lameleg” eller “pyramideeg” i alle opgange undtagen 73, hvor dørene er blevet malet i forbindelse med renovering af hele opgangen.

Døre med malede overflader er billigere end døre med finerede overflader. Karme kan med fordel købes malede og med lakeret bundstykke. BD30 døre er tunge og kræver en særlig “tungt beslået” karm.

Døre leveres i modulmål, hvor første ciffer angiver murhullet i decimeter, så M9 passer i et hul på 90 cm. Karmen er faktisk lidt mindre end 90cm. Det andet mål er højde på murhullet igen i decimeter. M21 passer så i et murhul på ca. 2,10m. Andre mål end modulmål kan sikkert lade sig gøre, men koster væsentlig mere og har nok længere leveringstid.

 

Lyddæmpning

En BD30 dør giver ofte en lyddæmpning (af lyd, der forplanter sig gennem luften) på omkring 25 dB som sidegevinst på grund af dørbladets opbygning. En kombination af BD30 og “30dB” giver en væsentlig bedre lyddæmpning, forudsat montering af karm følger fabrikantens anvisninger, da manglende bagstopning og fugning lader luftstøj passere. En lyddæmpende BD30 /xxdBdør er noget dyrere end blot en BD30 dør.

Der findes yderligere døre med 35dB dæmpning, og selvfølgelig også dyrere.

De nugældende krav er anført i BR18 §369, der refererer til DS 490 og der skal således i en helt nyopført bolig (klasse C) være en dæmpning mellem opgang og bolig på mindst 32db.

Igen, da udskiftningen er almindelig vedligeholdelse for den enkelte lejlighed, stilles ingen krav til dørens lydisolation i bygningsreglementet.

I øvrigt har de andre bygningsdele (vægge, lofter og gulve) også indflydelse på lydisoleringen mellem 2 rum.

Lige lidt om støj: Den måles i dB og +3db svarer til en fordobling, hvor -3dB svarer til en halvering.

Fra en ny BD30 dør med antagelig 25dB dæmpning og  til en væsentlig bedre med 35db dæmpes lyden altså til ca 10% af det oprindelige niveau.

Hvis nysgerrigheden er vakt, kan en BD30 / 35dB dør ses (høres) i 53 2.tv, og måske sammenlignes med en standard BD30 i 53 2.th.

CE mærkning

De indvendige entrédøre skal ikkeCE-mærkes af fabrikanten. Det findes kun en harmoniseret standard for udvendige døre (yderdøre), og i Danmark dækker CE-mærkningen af yderdøre kun med hensyn til varmeisolering.

Anden klassificering

BD30 klassificering sker i henhold til en dansk standard, DS 1052.2 og lydklassificeringen i henhold til DS 1082.