Retningslinjer for Renovering

Generelt skal bygningsændringer i lejlighederne følge reglerne i det aktuelle bygningsreglement, pt. BR18. Dette er udelukkende ejerens ansvar.

For almindelig vedligeholdelse som maling, tapetsering, lakering af gulve og udskiftning af inventar er der ingen regler herom i bygningsreglementet, og der kræves pt. ingen byggetilladelse hertil.

Ændring af bærende skillerum kræver byggetilladelse, hvor ansøgningen skal indeholde en statisk beregning af den påtænkte ændring. Ikke-bærende skillerum (oftest koksvægge omkring køkken og toilet) må ændres uden byggetilladelse.

Visse ændringer af bad/toilet kræver vådrumsbehandling i henhold til bygningsreglementet BR18 §339. Ejeren bør i egen interesse dokumentere korrekt udførelse af denne vådrumsbehandling.

Ændringer i afløbs-, vand-, varme- og el- installationer må kun udføres af autoriserede håndværkere.

Der må ikke installereres vandbåren gulvvarme, da afregning af forbrug er vanskelig, samt kan kræve fornyet indregulering af hele varmeanlægget.

Ændringer i ejendommens fælles installationer må kun ske efter aftale med bestyrelsen. Disse fælles installationer er brugsvandsinstallationer før vandmåleren i lejligheden og de lodrette stigeledninger for varmeinstallation.

Ændring af el-forsyningen til lejligheden kan ske uden aftale med bestyrelsen, og bekostes af ejeren. Øvrige berørte ejere skal inddrages før udførelse af ændringen, da deres installationer eventuelt med fordel kan ændres samtidigt.

Ved ændringer i lejlighedernes el-installationer skal der efter nugældende regler udføres en virksom jordforbindelse til lejlighedens el- tavle. Foreningen sørger for en tilslutningsmulighed i kælderen under opgangen for en beskyttelsesleder til lejlighederne i opgangen. Ejeren bekoster forbindelsen herfra til lejligheden.

Alt arbejde, der kræver adgang til andre lejligheder, skal aftales med de pågældende ejere. Strømafbrydelse skal varsles mindst 14 dage før.

 

Orientering til håndværkere ved arbejde på E/F Bakkegården.

Nedenstående orientering indeholder referencer til den pr. 2022-02-01 gældende udgave af BR18, og skal kontrolleres på tidspunktet for anvendelse af bestemmelserne, da BR18 revideres løbende.

Ejeren af en lejlighed er ansvarlig for lejlighedens lovlighed. I tilfælde af udført arbejde, der ikke følger gældende love, er den udførende håndværker erstatningspligtig overfor ejeren for påført tab i forbindelse med lovliggørelse af arbejdet.

I tilfælde af tvivl om nedenstående tekster skal viceværten kontaktes.

 

Bygningsdele:

Ændringer af bærende konstruktioner kræver byggetilladelse.

Ændringer i badeværelsers gulve og vægge skal udføres med vådrumsmembraner jvf. BR18 §339 og SBI anvisning 252.

 

Ventilation:

Ventilation (BR18 kap. 22) fra badeværelser og køkkener skal udføres efter BR18 §443 med hensyn til luftskifte. Afkast skal ske gennem eksisterende lodrette ventilationskanaler eller via åbning i facaden.

Arbejde på anlægsdele uden for ejerens lejlighed kræver tilladelse fra bestyrelsen før arbejdet påbegyndes.

 

VVS:

Alle ændringer skal udføres med samme materialer som anlægget oprindeligt er udført med, for at undgå galvanisk tæring.

Vandrette rør fra lodrette fordelingsstrenge, radiatorer og radiatortermostater hører til lejligheden. Brugsvandssystem efter vandmålere hører til lejligheden. Vandmålere skal være tilgængelige for udskiftning og aflæsning

Arbejde på anlægsdele uden for ejerens lejlighed, samt på foreningens lodrette fordelingsstrenge kræver tilladelse fra bestyrelsen før arbejdet påbegyndes.

 

Afløb:

Ændringer af afløbssystemet i den enkelte opgang skal ske med samme materialevalg som systemet er udført med efter renoveringen afsluttet 2019.

Materialer skal være anvendelige i forbindelse med udførelse af vådrumsmembraner i badeværelser.

Arbejde på anlægsdele uden for ejerens lejlighed kræver tilladelse fra bestyrelsen før arbejdet påbegyndes.

 

El-installationer:

Forsyning til lejlighederne sker fra 4 kabelskabe, hvorfra der er ført stikledninger ind til en stuelejlighed og hovedledninger videre herfra op til loftrummet. En vandret klemkasse i loftrummet forsyner de enkelte opgange oppefra. Der er ca. 3-4 opgange pr. stikledning, der er udført som 4 x 16mm2 Cu sikret med 35 A. Der findes flere steder hovedledninger med dimensionerne 6 mm2 og 10 mm2.

Ved ændringer, der kræver ændring af de vandrette hovedledninger på loftet, skal dette i stedet udføres ved kabelføring med 4 x 16 mm2 i kælderen, samt nødvendige ændringer i de lodrette hovedledninger.

I kælderen under hver opgang sørger foreningen for en jordelektrode med tilhørende 6 mm2 jordingsleder afsluttet i en klemrække for tilslutning af beskyttelsesleder til de enkelte lejligheder. Hver klemrække eller jordelektrode er mærket med målt overgangsmodstand. Ved tilslutning af yderligere beskyttelsesledere skal overgangsmodstanden igen måles, og sammenholdes med alle de tilkoblede fejlstrømsafbrydere. Mærkning ajourføres med måleresultatet.

Anvendelse af andre eksisterende jordelektroder i kælderen kan ske, hvis overgangsmodstanden tillader tilslutning af yderligere fejlstrømsafbrydere. Der må ikke nedrammes yderlige jordelektroder på ejendommen.

 

Affald:

Mindre mængder rent papir, plast, pap og småt metal kan lægges i foreningens containere på miljøstationen.

Bygningsaffald skal fjernes fra ejendommen og kan afleveres på kommunens genbrugsplads på Firskovvej.

 

Parkering:

Parkering må ikke ske på nummererede P-pladser uden aftale med den, der lejer pladsen. Parkering må ikke ske på brandvejen i gården. Parkering kan ske på Lyngbygårdsvej. Der gøres opmærksom på, at ejendommen patruljeres af kommunens P-vagter, idet færdselsloven gælder på foreningens område. Af- og pålæsning kan derfor ske fra brandvejen.