Ejendommen generelt

Ejendommens fælles anlæg stilles under beboernes beskyttelse.

Fælles anlæg er alt, hvad der befinder sig uden for de enkelte lejligheders matrikulerede areal på ejendommens 2 matrikler.

Der må ikke monteres udstyr, genstande eller lignende på ejendommens fælles anlæg uden bestyrelsens godkendelse.

Det er forbudt at tegne, male eller på anden måde beskadige ejendommen, de fælles anlæg og beplantningen. Udgifter begrundet i hærværk vil blive pålagt den/de ansvarlige.

Skulle en beboer i forbindelse med sine aktiviteter beskadige eller tilsmudse fælles ejendom, skal vedkommende snarest udbedre skaden eller fjerne forureningen. Bliver dette ikke gjort, udbedrer foreningen skaden og foretager rengøringen for beboerens regning.

Rygning er ikke tilladt i opgange og på øvrige indendørs fællesarealer.

Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i lejligheder eller på ejendommens område.

Rygning i de enkelte lejligheder må ikke give gener for de øvrige beboere. Eventuel afhjælpning af gener påhviler ejeren af den lejlighed, hvori der ryges.

 

Døre til kældergange, cykel- og affaldsrum skal holdes lukkede. Vinduer i kælderrum og i opgange skal holdes lukkede i regn- sne-, frost- og stormvejr samt om natten. Opgangsdøre skal altid holdes lukkede.

Det er ikke tilladt at stille cykler, barnevogne eller andet i opgangene, kældergangene, eller hvor det i øvrigt kan være til gene for de øvrige beboere.

Svigt af funktionen af de monterede dørlukkere skal straks oplyses til viceværten.

Brændstofdrevne køretøjer må af hensyn til brandfare ikke stilles i kældergange eller -rum. I særlige tilfælde kan tilladelse søges skriftligt hos ejendommens administrator. Der må ikke opbevares større mængder brandfarligt materiale i hverken egne kælderrum eller i lejede kælderrum.

 

English

 

The property’s shared facility is placed under the protection of the residents. Shared facilities are all that are located outside the individual apartments’ matriculated area on the property’s 2 land registers.

Equipment, objects or the like may not be mounted on the property’s shared facility without the approval of the board.

It is forbidden to draw, paint or otherwise damage the property, the shared facility and the plantings. Expenses due to vandalism will be imposed on the person(s) responsible.

Should a resident in connection with his activities damage or contaminate shared facility, he or she must rectify the damage or remove the pollution as soon as possible. If this is not done, the association rectifies the damage and cleans up subsequently charging the resident’s bill.

Smoking is not allowed in stairs and on other indoor common areas.

For the sake of fire, it is not allowed to burn fireworks in apartments or on the property’s premises.

Smoking in the individual apartments must not cause inconvenience to the other residents. Possible remediation of genes is the responsibility of the owner of the apartment in which smoking is taking place.

 

Doors to basement areas, bicycle and refuse rooms must be kept closed. Windows in basement rooms and stair windows must be kept closed during rain, frost and storm weather as well as at night. Entrance doors must always be kept closed.

It is not allowed to put bikes, prams or other things in the entrances, basements or where it can otherwise be a nuisance to the other residents.

Failure of the function of the mounted door closers must be immediately reported to the caretaker.

Fuel-driven vehicles must not be placed in basement areas for fire hazards. In special cases, permission may be sought in writing from the property’s administrator. Do not store large quantities of flammable material in either your own basement room or in rented basement rooms.